โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี

s__212967466 s__212967467 s__212967468 s__212967469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 มี.ค. 61 นางสาวจารุณี สุขเกื้อ, นางสาวจุฑารัตน์ บุญญานุรักษ์, นางกนกวรรณ คุระพูล, นางสาวรัชนี ทวีบุรุษ ร่วมโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชานไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560( ระยะที่1) ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช ณ เทศบาลบางจาก หมู่ที่ 6 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ของงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยที่สะท้อนสถานการณ์ระดับปะเทศและสอดคล้องกับบริบทและนโยบายระดับประเทศ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หมู่ที่ 6 ต.บางจาก แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
🤗😘ภาคเช้า ผู้สัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ตามขั้นตอน จำนวน 30 คนซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างนี้อยู่ในช่วงจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับกรณีศึกษานำร่องโดยจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ใกล้เคียงกับการกระจายตัวของลักษณะตัวแปรที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพได้แก่อายุและเพศ ได้แก่
เลือกกลุ่มตัวอย่างอายุ15-25ปี จำนวน 6คน (ชาย 2หญิง4คน)
เลือกกลุ่มตัวอย่างอายุ 26-35ปีจำนวน3คน (ชาย1หญิง2คน)
เลือกกลุ่มตัวอย่างอายุ 36-45ปีจำนวน 9คน(ชาย3หญิง6คน)
เลือกกลุ่มตัวอย่างอายุ46ปีขึ้นไปจำนวน12คน(ชาย5หญิง7คน)
หากพบว่ามีคำถามที่ผู้ให้ข้อมูลมีข้อสงสัยไม่เข้าใจคำถามไม่แน่ใจในการตอบตอบคำถามได้ยากหรือตอบได้ช้าต้องอธิบายเพิ่มเติมในการตอบคำถามขอให้วงกลมหน้าข้อดังกล่าวไว้และเชิญชวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มต่อไปในภาคบ่าย
😅😁ภาคบ่าย กลุ่มสนทนาจะประกอบด้วยบุคคลข้างต้นจำนวน 12 ถึง 15 คนต่อหนึ่งหมู่บ้าน โดยกลุ่มสนทนาจะประกอบด้วย
* วัยรุ่นอายุ(15-20ปี) จำนวน 2คน
* ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจำนวน2คน
* ผู้ที่จบระดับประถมศึกษาจำนวน2คน
* ผู้ที่ทำงานในสำนักงานจำนวน2คน
*ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ(พ่อบ้าน,แม่บ้าน)จำนวน2คน
* ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง(ความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน)โดยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างน้อย6เดือนจำนวน 2คน
*ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(มีบัตรประจำตัวคนพิการ)จำนวน3คน
ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่ม
1.ประชาชนทุกคนเข้าใจข้อคำถามของแบบสอบถาม และคิดว่าทุกข้อคำถามสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
2. วัยรุ่น กลุ่มทำงานสำนักงานและปริญญาตรีสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการความเจ็บป่วยที่ต้องมาพบแพทย์ อาหารเสริม ผู้สูงอายุจะให้บุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวค้นหาให้
3.ผู้สูงอายุมักถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว และบางคนไม่มีโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร หากต้องไป รพ.ต้องให้คนข้างบ้านช่วยติดต่อรถให้
4.ผู้สูงอายุและผู้พิการต้องพึ่งพาบุตรหลานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยทราบเบอร์ที่จะโทรฉุกเฉินได้
5.ผู้สูงอายุบางคนไม่เคยตรวจสุขภาพเลยคิดว่าตนเองไม่มีโรคประจำตัว และจากการตรวจวัดความดันโลหิตทำให้ค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 เคส
6.ความเข้าใจสัญลักษณ์ ฉลากยา ส่วนใหญ่เคยเห็นสัญลักษณ์ทุกข้อ
7.ทุกกลุ่มวัยจะเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ในช่วงวัยสูงอายุจะเดินจนได้เหงื่อบางคนทำสวน แม่บ้านทำงานบ้าน วัยรุ่นจะวิ่ง เล่นวอลเลย์บอล สำนักงานจะเข้าฟิตเนส
8.กลุ่มโรคเรื้อรังทราบว่าควรงดอาหารประเภทใดแต่ปฏิบัติได้น้อย และบางคนเมื่อยาหมดไม่ได้รับยาต่อเนื่อง
9.การจัดการความเครียดวัยสูงอายุจะพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลในครอบครัว หากนอนไม่หลับจะฝึกหายใจ ดูโทรทัศน์
10.ในกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงจะไม่ค่อยตระหนักถึงการรับประทานอาหาร ทานอาหารหวาน ของทอด
11.ผู้ที่ทำงานสำนักงานดื่มน้ำน้อย ทุกกลุ่มวัยรู้ว่าต้องดื่มน้ำ 8-10 แก้ว/วัน

รวม3วัน ทดสอบร่างแบบสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 120 คนซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างนี้อยู่ในช่วงจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับกรณีศึกษานำร่องโดยจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ใกล้เคียงกับการกระจายตัวของลักษณะตัวแปรที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพได้แก่อายุและเพศ ตามจำนวนด้านบนครบตามกำหนด
รายงานโดย >>
นางกนกวรรณ คุระพูล, นางสาวจารุณี สุขเกื้อ,นางสาวจุฑารัตน์ บุญญานุรักษ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *