สรุปการดำเนินงานในส่วนของเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ Cluster วัยรุ่น

สรุปการดำเนินงานในส่วนของเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ  Cluster วัยรุ่น

                  &n […]

Read Me Leave comment

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ”ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ2560 วันที่30-31สิงหาคมและ1กันยายน60 ณ โรงแรมเชัยงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ”ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ2560 วันที่30-31สิงหาคมและ1กันยายน60 ณ โรงแรมเชัยงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประเมินคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลทุ่งตะโก. อำเภอทุ่งตะโก. จังหวัดชุมพร วันที่ 31 สิงหาคม 2560 _

ประเมินคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลทุ่งตะโก. อำเภอทุ่งตะโก. จังหวัดชุมพร วันที่ 31 สิงหาคม 2560 _

                  &n […]

Read Me Leave comment

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนเซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนเซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                  &n […]

Read Me Leave comment