รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. […]

Read Me Leave comment

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ11

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ11

            อ้างอิงหนังสือ สธ. 0921 […]

Read Me Leave comment

โครงการ Stop Teen Mom

โครงการ Stop Teen Mom

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. รพสต.บ้านวัดลาว จัดโคร […]

Read Me Leave comment

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทีม RH ออกหน่วยแพทย์)

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทีม RH ออกหน่วยแพทย์)

  อ้างอิง หนังสือสำนักราชเลขาธิการด่วนมากที่ รล 0030/10073 ล […]

Read Me Leave comment

ทีมRH จัดหน่วยพยาบาลสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ

ทีมRH จัดหน่วยพยาบาลสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ

ทีมRH จัดหน่วยพยาบาลสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ ท […]

Read Me Leave comment

Action plan

Action plan : กลับสู่หน้าหลัก

Read Me Leave comment