ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในวันที่  19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐฯ ร่วมจัดก […]

Read Me Leave comment

การประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่นภาคใต้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่นภาคใต้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิสร้างความเข้าใจใน […]

Read Me Leave comment