การเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

sampledrink

 

VDR สาธิตการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ข้อแนะนำในการส่งตัวอย่าง

1. ให้ผู้ส่งตัวอย่างน้ำบริโภค ปฏิบัติดังนี้

    1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับภาชนะจากห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่าง

          ในภาชนะที่กำหนด ได้แก่

               1.1.1 ขวดแก้วปากกว้าง ความจุประมาณ 125 มิลลิลิตร มีฝาจุกแก้วปิดสนิทแบบกราวน์จอยท์ ฝาและคอขวดหุ้มด้วยกระดาษอะลูมิเนียมบรรจุในกระป๋องเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งผ่านการอบฆ่าเชื้อ บรรจุตัวอย่างน้ำปริมาตรประมาณ 100 มิลลิลิตร เพื่อทดสอบทางแบคทีเรีย ถ้าตัวอย่างน้ำประปามีคลอรีนอิสระคงเหลือให้สุ่มเก็บน้ำตัวอย่างใส่ขอวดแก้ว ที่บรรจุสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต เก็บรักษาคุณภาพน้ำตัวอย่างระหว่างการนำส่งห้องปฏิบัติการโดยแช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส การเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกน้ำประปาโดยตรงต้องทำความสะอาด่าเชื้อบริเวณปาก ก๊อกก่อนสุ่มเก็บตัวอย่าง

               1.1.2 ขวดพลาสติกที่สะอาดมีฝาปิดสนิท ความจุประมาณ 2 ลิตร บรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ เก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน้ำระหว่างการนำส่งห้องปฏิบัติการโดยแช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส

               1.1.3 ขวดพลาสติกทรงกระบอกที่สะอาดชนิด PP (Polypropylene) หรือ PE (Polyethylene) มีฝาปิดสนิท ความจุประมาณ 1 ลิตร บรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางโลหะหนัก เก็บรักษาคุณภาพน้ำตัวอย่างระหว่างการนำส่งห้องปฏิบัติการโดยแช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส

    1.2 ติดฉลากข้างภาชนะบรรจุตัวอย่างและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

    1.3 ส่งตัวอย่างน้ำบริโภค ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ภายในเวลา 48 ชั่วโมง พร้อมกรอกรายละเอียดในใบนำส่งตัวอย่าง (คำขอใช้บริการ) ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและแจ้งความประสงค์ระบุรายการที่ต้องการทดสอบต่อเจ้า หน้าที่

    1.4 ผู้ส่งตัวอย่างรับสำเนาใบรับตัวอย่าง

2. ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน (นับรวมวันหยุด)

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแจ้งผู้ส่งตัวอย่างชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์พร้อมรับใบเสร็จรับเงินและรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

4. บริการรับตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างน้ำบริโภค ทุกวันเวลาราชการและวันศุกร์เวลา 08.30 – 15.00 น.

5. ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้การจ้างเหมาช่วง

Related posts