DATA Management & KNOWLEDGE Management HPC11

 


KM

พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
อนามัยสิ่งแวดล้อม อำนวยการ งานทันตกรรม ผู้ป่วยใน เทคนิคบริการและวิชาการ

งานวิชาการ

พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
อนามัยสิ่งแวดล้อม อำนวยการ งานทันตกรรม ผู้ป่วยใน เทคนิคบริการและวิชาการ