อสม.ชวนวิ่ง


เข้าสู่ระบบ

สถิติ 10 อันดับ

  • 296,213 (ก้าว) 1 นางบรรทม ชาอิสลาม   (กิจกรรม 20 วัน)
  • 46,003 (ก้าว) 2 นางวนิดา วรฤทธิ์    (กิจกรรม 4 วัน)
  • 24,385 (ก้าว) 3 นายประเสริฐ​ แสนทองแก้ว​ (กิจกรรม 2 วัน)
  • 10,500 (ก้าว) 4 นางกัลยา  สมมุ่ง   (กิจกรรม 1 วัน)
  • 10,000 (ก้าว) 5 นางอุไรวรรณ  นุ่นซ้าย   (กิจกรรม 1 วัน)