Category Archive: กรณีศึกษา

ก.ค. 17

การฝากครรภ์และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์

wpid-cafe-download-30501221072540

การฝากครรภ์และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (09/07/57) นางสายใจ โฆษิตกุลพร  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ก.ค. 17

การดูแลและเสริมพลังการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน

การดูแลและเสริมพลังการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน(25/03/57) นางนันทนาถ ช่วยสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ก.ค. 17

การพยาบาลผู้ป่วยถูกงูเห่ากัด ร่วมกับมีภาวะโรคความดันโลหิตสูง

การพยาบาลผู้ป่วยถูกงูเห่ากัด ร่วมกับมีภาวะโรคความดันโลหิตสูง (06/01/57) นางสาวกมลวรรณ พูลพิพัฒน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ก.ค. 17

โรคเบาหวาน โรคหืด และการเสริมพลัง

โรคเบาหวาน โรคหืดและการเสริมพลัง (11/07/56) ธีระพล กิ่งรัตน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ก.ค. 17

การดูแลทารกตัวเหลืองอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลทารกตัวเหลืองอย่างมีประสิทธิภาพ นางอารีรัตน์ ระวังวงศ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ก.ค. 17

กรณี ศึกษาประสิทธิภาพการดูแลโรคหื ดในเด็ก

กรณี ศึกษาประสิทธิภาพการดูแลโรคหื ดในเด็ก นางสาววันวิสา เสถียรพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ก.ค. 17

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

การศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 นางสาวปาริฉัตร เฟื่องนวกิจ ตำแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ

ก.ค. 17

การดูแลตนเองและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การดูแลตนเองและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นางเตือนใจ แสงดารา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ระดับ 6 ว

ก.ค. 17

โรคตับแข็งจากพิษสุราเรื้อรังที่มีภาวะช็อคจากปริมาตรของเหลวในร่างกายลดลง

การพยาบาลผู้ป่วยโรคตับแข็งจากพิษสุราเรื้อรังที่มีภาวะช็อคจากปริมาตรของเหลวในร่างกายลดลง นางอุไมพร ช่วยชู ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ระดับ 6 ว

ก.ค. 17

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ

การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ พื้นที่เขต 11 ปี 2554 หทัยรัตน์  วีระนรพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาราณสุข

Older posts «