ยินดีต้อนรับ!

สู่...คลังสื่อศูนย์อนามัยที่ 11

Responsive image

คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มใน รร.

Responsive image

ดูแลหุ่นสวยด้วยตนเอง

Responsive image

มาลดขยะกันเถาะ

Responsive image

แผ่นทดสอบสายตา

Responsive image

คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง daim เล่มเขียว

Responsive image

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย dspm เล่มขาว

Responsive image

คุู่มือผู้อำนวยการเล่น play worker เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก

Responsive image

คู่มือเล่นเปลี่ยนโลกสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

Responsive image

คู่มือสนับสนุนวัสดุอาหาร(นมผงดัดแปลงสำหรับทารก)

Responsive image

แนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขด้านโภชนาการ

Responsive image

นมแม่แน่ที่สุด

Responsive image

คู่มือแนวทางการควบคุมป้องกันโลหิตจาง

Responsive image

คู่มืออบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่

Responsive image

คู่มือปฏิบัติการคลีนิคเด็กดี

Responsive image

โครงการตั้งครรภ์สตรีแนวใหม่

Responsive image

คู่มือพัฒนาองค์กรสาธารณสุขเด็กไทยเติบโต

Responsive image

คู่มือส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิด-5ปี

Responsive image

สถานการแม่และเด็กปี 49-51

Responsive image

สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

Responsive image

คู่มือก้าวสู่อำเภอวัยเจริญพันธ์

Responsive image

เกนณ์คุนภาพHPHNQC

Responsive image

ลูกจ๋าแม่ยังจำได้

Responsive image

หม่ำหม่ำชวนลูกกินอาหาร

Responsive image

นิทานอีสป

Responsive image

แบบคัดกรองอนามัย55

Responsive image

คู่มือวิทยากรโรงเรียน พ่อแม่

Responsive image

การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

Responsive image

เฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด-5ปี

Responsive image

คู่มือพ่อ-แม่การอบรมเลี้ยงลูก-5ปี

Responsive image

กิน กอด เล่น เล่า

Responsive image

โภชนาการเด็กวัยเรียน

Responsive image

แผ่นพับ 3 นิ้ว 3 สัมผัส สะกัดมะเร็งเต้านม

Responsive image

แผ่นพับแม่และเด็กภาวะน้ำท่วม

Responsive image

แผ่นพับมารู้จักเลือดจางกันเถอะ

Responsive image

แผ่นพับเกิดปุ๊บ อ่านปับ

Responsive image

คู่มือส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจำ รพ

Responsive image

สมุุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

Responsive image

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก

Responsive image

หนังสือพระราชบันญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็ก พศ 2520 เล่มใหญ่

Responsive image

แนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย์1000วันแรกของชีวิต

Responsive image

คู๋มืออธิบายพระราชบัญญัติ สำหรับผู้ประกอบการ

Responsive image

คู่มืออธิบายพระราชบัญญัติ สำหรับบุคลากรสาธารสุข

Responsive image

แนวทางจัดบริการเครียมความพร้อมก่อนการสมรสและการตั้งครรภ์

Responsive image

คู่มือก่อนจะแต่งควรจะตรวจ

Responsive image

คู่มือสื่อรักสร้างครอบครัว

Responsive image

แผ่นพับถามตอบส่งเสริมการฉีดยวัคซีนป้องกันโควิด19

Responsive image

คู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

Responsive image

คู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิดสำหรับคุณแม่คุณแม่น่ารักเพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

Responsive image

คู่มือแนวทางการจัดบริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี

Responsive image

แผ่นวัดสายตาแบบตัวอี E-charts

Responsive image

แผ่ยวัดสายตาแบบตัวเลข snellen charts

Responsive image

หนังสือ7สัปดาห์สุขภาพดีหุ่นดีที่บ้าน

Responsive image

หนังสือรายงานประจำปี2564สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย ฉบับภาษาอังกฤษ

Responsive image

รักลูกปกป้องลูกด้วยวัคซีนตั้งแต่ตั้งครรภ์

Responsive image

เกนณ์มาตรฐานการประเมิน รร ส่งเสริม (ฉบับปรับปรุง)

Responsive image

การตรวจคัดกรองสุขภาพปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน

Responsive image

คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พศ 2556

Responsive image

แนวทางส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน

Responsive image

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 6-18 ปี

Responsive image

ชุดเรียนรู้โภชนาการสมวัยเด็กไทยแก้มใส ป 1-6

Responsive image

ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพเพื่อนักเรียนไทยมีโภชนาการสมวัย ป 1-6

Responsive image

คู่มือการจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว

Responsive image

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554

Responsive image

คู่มือส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Responsive image

คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนผู้นำอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Responsive image

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558

Responsive image

การจัดค่ายเด็กไทยทำได้ รร. ส่งเสริมสุขภาพ

Responsive image

คู่มือนักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้

Responsive image

คู่มืออบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

Responsive image

คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน

Responsive image

คู่มือการทำโครงงานสุขภาพสำหรับเด็กไทยทำได้

Responsive image

เครื่องมือตรวจคัดกรองตาบอดสีเบื้องต้นในเด็กวัยเรียน

Responsive image

คู่มือกาารเยี่อมสำรวจและประเมิน รพ. ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

Responsive image

แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน

Responsive image

ข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรียน

Responsive image

แผ่นพับการออกกำลังกายสำหรับนักเรียน

Responsive image

สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัย รร. อร. 14

Responsive image

แบบสำรวจกินผักนักเรียนชั้น ป. 4-6

Responsive image

คู่มือนักจัดการเด็กวัยเรียน

Responsive image

คู่มือแนวทางการคัดกรองส่งต่อและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาสถานบริการสาธารณสุขและคลินิก dpac

Responsive image

คู่มือแนวทางควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน

Responsive image

สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ป.5-ป. 6

Responsive image

สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ม.1- ม. 6

Responsive image

แผ่นพับหญิงไทยแก้มแดง

Responsive image

คุ่มือเรียนรู้เรื่องเพศเล่าม 1 หญิง ชายเรียนรู้ไว้ไม่ให้เกิดปัญหา

Responsive image

คู่มือเรียนรู้เรื่องเพศเล่ม 2 หยุดไว้ก่อน

Responsive image

คู่มือเรียนรู้เรื่องเพศเล่ม 3 ดุแลลูกสาวอย่างเข้าใจ

Responsive image

คู่มือเรียนรู้เรื่องเพศเล่ม 4 ดูแลลูกวัยรุ่นชาย

Responsive image

แผ่นพับคิดจะรักน่าจะรู้

Responsive image

แผ่นพับวิธีคุมกำเนิดชนิดต่างๆ

Responsive image

แผ่นพับยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

Responsive image

แผ่นพับพัฒนาทางเพศ

Responsive image

คู่มือส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ

Responsive image

กลยุทธ์การดำเนินงานตำบล ดูแลสุขภาพผู้สูอายุระยะยาวกับตำบลต้นแบบดีเด่น

Responsive image

คู่มือวัดส่งเสริมสุขภาพปี 56

Responsive image

คู่มือแนวคิดมุมมองวัดส่งเสริมสุขภาพ

Responsive image

แผ่นพับวัดส่งเสริมสุขภาพ

Responsive image

คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร care manager กระทรวงสาธารณสุข

Responsive image

คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลสูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง

Responsive image

คู่มือชุดรูปแบบบริการในการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตเรื้อรังสำหรับสถานบริการ

Responsive image

คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุยากันลืม

Responsive image

คู่มือสูงวัยสุขภาพดีไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึ้มเศร้ากินข้าวอร่อย

Responsive image

คู่มืออาหารชะลอความเสื่อมของอวัยวะที่สำคัญ

Responsive image

คู่มือกระบวนการคลินิกไร้พุงสำหรับสถานบริการ รพสต.

Responsive image

คู่มือประชุมได้ผลคนได้สุขภาพ

Responsive image

คู่มือกินเค็มน้อยลงสักนิดพิชิดโรคความดัน

Responsive image

คู่มือคนไทยขยับกับกิน

Responsive image

คู่มือกินพอดีไม่มีอ้วน

Responsive image

คู่มือแนวทางการจัดทำค่ายลดน้ำหนักกินพอดีไม่มีอ้วน

Responsive image

คู่มือโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก

Responsive image

คู่มือการป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย

Responsive image

คู่มือสตรีไทยสุขภาพดี

Responsive image

คู่มือการประเมินคลินิคไร้พุงคุนภาพ

Responsive image

คู่มือแนวทางส่งเสริมองค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

Responsive image

คู่มือสาระดีน่ารู้คู่อนามัย

Responsive image

คู่มือการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

Responsive image

คู่มือผักผลไม้สีรุ้ง

Responsive image

คู่มือบุคลากรทางการแพทย์ สธ แนวทางการดำเนินงานป้องกัน บำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย

Responsive image

คู่มือเคล็ดลับกล้วยๆช่วยสุขภาพ

Responsive image

ข้อแนะนำสำหรับการออกกำลังกายสำหรับผู้พิการ

Responsive image

วีธีบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ

Responsive image

คู่มือสุขภาพดีมีคำตอบ

Responsive image

ข้อกำหนดการรับรองการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

Responsive image

คู่มือการพัฒนาระบบจัดการน้ำบริโภคสำหรับท้องถิ่น

Responsive image

คู่มือมหัสจรรย์ ปัสสาวะ

Responsive image

คู่มือแบบสำรวจส้วมสาธารณต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการ

Responsive image

สายสืบส้วม

Responsive image

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

Responsive image

ทำอย่างไรให้ส้วมสะอาด

Responsive image

คู่มือมาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

Responsive image

คู่มือโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์

Responsive image

คู่มือสถานบริการสาธารณสุขสีเขียว

Responsive image

ลดโลกร้อน ปี 56

Responsive image

สถานบริการสาธารณสุขกับการประเมิน

Responsive image

GREEN HOSPITAL

Responsive image

คู่มือวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำหรับ จนท.)

Responsive image

คู่มือสุขาภิบาลอาหารและน้ำในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย

Responsive image

คู่มือแนวทางการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนท้องถิ่น

Responsive image

คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามันสิ่งแวดล้อม ส่วนท้องถิ่น

Responsive image

แผ่นพับมหัศจรรย์ปัสสาวะ

Responsive image

แผ่นพับน้ำยาล้างส้วม

Responsive image

แผ่นพับจุลินทรีย์ล้างส้วมสะอาดจริงหรือ

Responsive image

แผ่นพับรักษ์ส้วมสะอาด

Responsive image

แผ่นพับล้าวส้วมวันสงกรานต์

Responsive image

แผ่นพับ ส้วมห้อยขา

Responsive image

แป่นพับ เมืองไทยเมืองสะอาด

Responsive image

แผ่นพับ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์

Responsive image

แผ่นพับ เลือกน้ำดื่มปลอดภัยในร้านอาหาร

Responsive image

จะท่วมอีกกี่ครั้งยังรับได้ (ไหว)

Responsive image

คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่น

Responsive image

แผ่นพับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)

Responsive image

หนังสือเจ้าฟ้าฯนักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Responsive image

แผ่นพับวันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2559

Responsive image

คู่มือร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เล่ม

Responsive image

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ 2535

Responsive image

คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฎิกูล

Responsive image

คู่มือแนวทางการดำเนินงานGREEN&CLEAN Hospital

Responsive image

แผ่นพับ GREEN & CLEAN Hospital

Responsive image

โปสเตอร์ GREEN & CLEAN Hospital

Responsive image

หนังสือกฎหมายสาธารณสุขให้ความรู้สู่ประชาชน

Responsive image

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม(สีน้ำเงิน)

Responsive image

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Responsive image

พระราชบัญญัติการสารธารณสุข พศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) สีส้ม

Responsive image

แนวทางควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) สีม่วง

Responsive image

คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข SEhRT Book สำหรับทีมภารกิจปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Responsive image

ใบประกาศนียบัตรรับรองส้วมสาธารณะที่ผ่าเกนฑ์มาตรฐาน HAS

Responsive image

ป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสารธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS

Responsive image

สมุดบันทึกสุขภาพ แม่และเด็ก(ภาษายาวี)

Responsive image

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ภาษาอังกฤษ)

Responsive image

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ภาษาพม่า)

Responsive image

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ภาษาเขมร)

Responsive image

Management of sawage and toilet in disaster

Responsive image

Good stuation health starts with food

Responsive image

แผ่นพับ อันตรายจากสารปนเปื้อน (ภาษาพม่า)

Responsive image

Handbook of health market

Responsive image

แผ่นพับ HIA

Responsive image

แผ่นพับ มะเร็งปากมดลูก (ภาษาอังกฤษ)

Responsive image

Hygine for food handler

Responsive image

Health network towards asean community (ภาษาพม่า)

Responsive image

แผ่นพับ สุขวิทยา ผู้สัมผัสอาหาร (ภาษาเวียดนาม)

Responsive image

แผ่นพับสุขวิทยา ผู้สัมผัสอาหาร (ภาษาพม่า)

Responsive image

แผ่นพับ อันตรายจากสารปนเปื้อน (ภาษาลาว)

Responsive image

วิธีสัมผัสอาหาร (ภาษาอังกฤษ)

Responsive image

Eat hot food use serving spoon

Responsive image

แผ่นพับสุขวิทยา ผู้สัมผัสอาหาร (ภาษากัมพูชา)

Responsive image

โปสเตอร์ 10 ประการ อาหาร ปลอดภัย

Responsive image

คู่มือสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารแลผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

Responsive image

โครงการตลาดนัดน่าซื้อแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ (ตล 2)

Responsive image

คู่มืออาหารสะอาดรสชาติอร่อย

Responsive image

คู่มือตลาดนัดน่าซื้อ

Responsive image

คู่มือตลาดสดน่าซื้อ

Responsive image

แผ่นพับเลือกร้านข้าวมันไก่อย่างไรจึงจะปลอดโรคภัย

Responsive image

แผ่นพับข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการตามมาตราฐานตลาดนัดน่าซื้อ

Responsive image

คู่มือข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร

Responsive image

คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารตามบทบัญญัติ 2561

Responsive image

พรบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Responsive image

เอกสารวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้ชายวัยทอง

Responsive image

สมุดบันทึกสุขภาพผู้หญิงวัยทอง

Responsive image

คู่มือการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

Responsive image

คู่มือสตรีไทยสุขภาพดี

Responsive image

สมุดบันทึกสุขภาพชายวัยทอง

Responsive image

แผ่นพับ เคล็ด(ไม่) ลับหญิงวัยทอง

Responsive image

ชีวิตคู่กับวัยทอง

Responsive image

แผ่นพับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

Responsive image

แผ่นพับแนะนำการใช้ web Application

Responsive image

คู่มืออบรมแกนนำนักเรียนในการดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม

Responsive image

คู่มือสมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน

Responsive image

หนังสือปรับนิดชีวิตดี๊ดี

Responsive image

คู่มือประเมินสมรรถภาพทางกาย

Responsive image

โปสร์เตอร์หลัก 10 ประการ วัยเด็ก-วัยรุ่น

Responsive image

โปร์สเตอร์หลัก10ประการ วัยผู้ใหญ่

Responsive image

โปร์สเตอร์หลัก10ประการ วัยผู้สูงวัย