เขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ
จังหวัด
อำเภอ
 

 

 

ตัวชี้วัดกลุ่มแม่และเด็ก
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
01001ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์>= 759,7568,13283.35
01002ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์< 1614,8042,30515.57
01003ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก>= 10034,00927,30880.30
01004ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์> 7512,2768,66570.58
01005ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม< 710,3096786.58
01006ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ> 90161,72268,64342.45
01007ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)> 2068,64318,75827.33
01008ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน พัฒนาสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม> 9018,75815,73183.86
01009ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย> 85161,72265,37340.42
01010ร้อยละเด็ก 3ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ> 6014,2164,71733.18
01011ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน> 60156,637105,09767.10
01012ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก> 7088,63776,43686.23
01013ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์> 759,6027,49178.01
01014ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ> 85200,454156,63778.14
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยเรียน
หมายเหตุ :
: ผลงานผ่านเกณฑ์
: ผลงานผ่าน 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย
: ผลงานไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ : 26/04/2564