ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 (HPC11-Datacenter)

เขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ
จังหวัด
อำเภอ
 

 

 

ตัวชี้วัดกลุ่มแม่และเด็ก
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
01001ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์>= 757,7245,89876.36
01002ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์< 169,6181,55416.16
01003ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก>= 10026,45621,34380.67
01004ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์> 759,9204,96250.02
01005ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม< 77,6214475.87
01006ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ> 90156,23054,62134.96
01007ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)> 2054,62112,49822.88
01008ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน พัฒนาสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม> 9012,4989,99479.96
01009ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย> 85156,23052,03533.31
01010ร้อยละเด็ก 3ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ> 6033,8114,25112.57
01011ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน> 60129,82586,31666.49
01012ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก> 8076,86852,22667.94
01013ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์> 757,6355,13267.22
01014ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ> 85194,523129,82566.74
01015ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น>= 701076762.62
01016ร้อยละเด็ก 6-12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง< 206,4671,06616.48
01017ร้อยละทารกแรกเกิด- ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว>= 5018,60310,76457.86
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยเรียน
หมายเหตุ :
: ผลงานผ่านเกณฑ์
: ผลงานผ่าน 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย
: ผลงานไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ : 03/05/2565