ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 (HPC11-Datacenter)

เขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ
จังหวัด
อำเภอ
 

 

 

ตัวชี้วัดกลุ่มแม่และเด็ก
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
01001ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์>= 7545732871.77
01002ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์< 1676815219.79
01003ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก>= 1005,8024,84783.54
01004ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์>= 751,47843829.63
01005ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม< 7489326.54
01006ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ>= 9081,5562,4863.05
01007ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)>= 202,48656022.53
01008ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน พัฒนาสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม>= 9056013524.11
01009ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย>= 8581,5562,0572.52
01010ร้อยละเด็ก 3ปี ได้รับการตรวจช่องปาก โดยทันตบุคลากร>= 6019,2518034.17
01011ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน>= 6446,51330,54965.68
01012ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก>= 7011,7918,09468.65
01013ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์>= 7551130259.10
01014ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ>= 90103,45546,51344.96
01015ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น>= 7018316.67
01016ร้อยละเด็ก 6-12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง< 201,02927626.82
01017ร้อยละทารกแรกเกิด- ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว>= 505,3353,08257.77
หมายเหตุ :
: ผลงานผ่านเกณฑ์
: ผลงานผ่าน 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย
: ผลงานไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ : 24/11/2565