ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 (HPC11-Datacenter)

เขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ
จังหวัด
อำเภอ
 

 

 

ตัวชี้วัดกลุ่มแม่และเด็ก
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
01001ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์>= 753,6512,98081.62
01002ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์< 165,58396717.32
01003ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก>= 10016,44913,21080.31
01004ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์>= 754,7232,89361.25
01005ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม< 74,0233117.73
01006ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ>= 9085,15429,87435.08
01007ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)>= 2029,8746,58422.04
01008ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน พัฒนาสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม>= 906,5845,25279.77
01009ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย>= 8585,15428,46933.43
01010ร้อยละเด็ก 3ปี ได้รับการตรวจช่องปาก โดยทันตบุคลากร>= 6019,3177,20337.29
01011ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน>= 6484,51655,87166.11
01012ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก>= 7035,94527,93277.71
01013ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์>= 753,6132,69474.56
01014ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ>= 90107,57784,51678.56
01015ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น>= 701146859.65
01016ร้อยละเด็ก 6-12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง< 204,19894122.42
01017ร้อยละทารกแรกเกิด- ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว>= 509,8156,12862.44
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยเรียน
หมายเหตุ :
: ผลงานผ่านเกณฑ์
: ผลงานผ่าน 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย
: ผลงานไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ : 17/03/2566