ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 (HPC11-Datacenter)

เขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ
จังหวัด
อำเภอ
 

 

 

ตัวชี้วัดกลุ่มแม่และเด็ก
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยเรียน
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยรุ่น
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ลำดับ ชื่อรายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
หมายเหตุ :
: ผลงานผ่านเกณฑ์
: ผลงานผ่าน 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย
: ผลงานไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ :