ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด อ.เชียรใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 100.000000000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลเชียรใหญ่(7/7)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขนาน(0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจ้าอยู่หัว แม่เจ้าอยู่หัว(0/0)*1000.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว(0/0)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระบาท (0/0)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด(0/0)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการะเกด(0/0)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง(0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก(0/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องขาด(0/0)*1000.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาบทอง(0/0)*1000.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน บ้านเนิน(0/0)*1000.000000000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง(0/0)*1000.000000000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโตนด(0/0)*1000.000000000000