ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี อ.ฉวาง (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 8.333333000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง(2/24)*1008.333333000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลฉวาง(0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจีน ตำบลจันดี(0/0)*1000.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเขลียง ตำบลนาเขลียง(0/0)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก(0/0)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเส ตำบลนากะชะ(0/0)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเปียด ตำบลกะเปียด(0/0)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง(0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่อม ตำบลไม้เรียง(0/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว(0/0)*1000.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย(0/0)*1000.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย(0/0)*1000.000000000000
13ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลฉวาง(0/0)*1000.000000000000