ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อ.ทับปุด (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 97.229956714300 | SD อำเภอ =1.671715237959
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย(59/59)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ(135/138)*10097.826087000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน(334/342)*10097.660819000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย(80/82)*10097.560976000000
5โรงพยาบาลทับปุด(133/137)*10097.080292000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง(45/47)*10095.744681000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง(72/76)*10094.736842000000