ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อ.ฉวาง (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 94.467958583300 | SD อำเภอ =6.473525292830
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจีน ตำบลจันดี(153/153)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเส ตำบลนากะชะ(124/125)*10099.200000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก(169/171)*10098.830409000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย(173/176)*10098.295455000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว(237/242)*10097.933884000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย(131/134)*10097.761194000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลฉวาง(195/202)*10096.534653000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่อม ตำบลไม้เรียง(109/113)*10096.460177000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเขลียง ตำบลนาเขลียง(66/70)*10094.285714000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง(85/94)*10090.425532000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเปียด ตำบลกะเปียด(120/142)*10084.507042000000
12โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง(77/97)*10079.381443000000
13ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลฉวาง(0/0)*1000.000000000000