ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อ.พรหมคีรี (จ.นครศรีธรรมราช)

X̅ อำเภอ= 95.934507500000 | SD อำเภอ =3.220976912450
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี(56/56)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี(40/41)*10097.560976000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ(119/123)*10096.747967000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์(114/118)*10096.610169000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง(168/174)*10096.551724000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์(127/132)*10096.212121000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก(57/60)*10095.000000000000
8โรงพยาบาลพรหมคีรี(103/116)*10088.793103000000