ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster สิ่งแวดล้อม

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พังงา5.003.0060.003