ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster ผู้สูงอายุ

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1นครศรีธรรมราช5.005.00100.005