ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา Cluster วัยรุ่น

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1นครศรีธรรมราช5.002.0040.002