ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

สพป.2 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ10.00880.004
2ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา25.002496.005
3PHB / DHB10.00990.005
ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

สพป.2 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
#กลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ*เป้าหมายX̅ เขตการศึกษาSD เขตการศึกษาคะแนนเต็มคะแนนที่ได้
1ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ>70.002.8782242000002.4052972916955.005
2ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก>80.0045.19650960000015.5963606253395.003
3ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน>66.0047.0924706000002.4197576355225.005
4ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน<10.0026.9289130000002.4372008385585.005
5ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)>80.0083.7024038000004.7904836491875.005
6ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)<5.003.6749992000002.9277739347855.005
7ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)<5.0015.4439570000009.4071097444005.004

5 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | 4 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | 3 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 2 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 | 1 คะแนน :: SD มากกว่า 25