ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

สพป.1 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ10.00770.004
2ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา25.001768.003
3PHB / DHB10.00770.004
ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

สพป.1 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
#กลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ*เป้าหมายX̅ เขตการศึกษาSD เขตการศึกษาคะแนนเต็มคะแนนที่ได้
1ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ>70.004.1450203333005.5793748248875.004
2ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก>80.0040.25474100000018.3299276911665.003
3ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน>66.0059.12284866670026.7523654233285.001
4ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน<10.0012.66740566670014.4258747173425.003
5ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)>80.0090.1524883333001.2615634187705.005
6ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)<5.007.0503570000007.1732428367045.004
7ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)<5.007.1713360000006.9469597141805.004

5 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | 4 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | 3 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 2 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 | 1 คะแนน :: SD มากกว่า 25