ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

สพป.1 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ10.00660.003
2ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหา25.002392.005
3PHB / DHB10.00880.004
ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB)

สพป.1 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
#กลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ*เป้าหมายX̅ เขตการศึกษาSD เขตการศึกษาคะแนนเต็มคะแนนที่ได้
1ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ>70.0079.58257875000022.6693860485975.002
2ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก>80.0067.4299702500006.4000910169455.004
3ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน>66.0067.8189863750005.9663000320955.004
4ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน<10.0011.0703442500003.5111246179655.005
5ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)>80.0075.1684862500009.2622792739275.004
6ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)<5.003.5084863750000.8103467994855.005
7ความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)<5.006.7847703750004.7138961415905.005

5 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | 4 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | 3 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 2 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 | 1 คะแนน :: SD มากกว่า 25