ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์(PHB/DHB) อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดี อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 100.000000000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลถลาง(1/1)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(0/0)*1000.000000000000
3ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(0/0)*1000.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(0/0)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(0/0)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(0/0)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(0/0)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(0/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(0/0)*1000.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(0/0)*1000.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(0/0)*1000.000000000000
13ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(0/0)*1000.000000000000