ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราคัดกรองเบาหวาน อ.เกาะยาว (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 83.440350000000 | SD อำเภอ =11.063640260271
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์(1,884/2,010)*10093.731343000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน(1,885/2,110)*10089.336493000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ(255/310)*10082.258065000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่(748/1,093)*10068.435499000000