ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ อ.ละแม (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 100.000000000000 | SD อำเภอ =0.000000000000
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม(3/3)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง(6/6)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง(1/1)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด(5/5)*100100.000000000000
5โรงพยาบาลละแม(3/3)*100100.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาวัด(0/0)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง(0/0)*1000.000000000000