ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ อ.ตะกั่วป่า (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 54.897959142900 | SD อำเภอ =38.746139968878
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก(3/3)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี(6/6)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน(7/10)*10070.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง(1/2)*10050.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา(1/2)*10050.000000000000
6สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (1/7)*10014.285714000000
7โรงพยาบาลบางไทร(0/0)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลตะกั่วป่า(0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะคอเขา(0/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี(0/0)*1000.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำตัว(0/0)*1000.000000000000
12ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวโรงพยาบาลตะกั่วป่า(0/2)*1000.000000000000