ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ อ.กะเปอร์ (จ.ระนอง)

X̅ อำเภอ= 71.698216500000 | SD อำเภอ =38.934744482747
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเบน ตำบลม่วงกลวง(249/178)*100139.887640000000
2โรงพยาบาลกะเปอร์(638/553)*100115.370705000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหิน(129/165)*10078.181818000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา(158/234)*10067.521368000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนงาม ตำบลบางหิน(206/400)*10051.500000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงกลวง(273/533)*10051.219512000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง ตำบลบ้านนา(108/215)*10050.232558000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชี่ยวเหลียง(48/244)*10019.672131000000