ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ อ.ทับปุด (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 85.226938142900 | SD อำเภอ =66.780229144913
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลทับปุด(1,289/626)*100205.910543000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน(1,446/944)*100153.177966000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง(169/281)*10060.142349000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย(147/259)*10056.756757000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ(198/440)*10045.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย(164/401)*10040.897756000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง(76/219)*10034.703196000000