ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ อ.เกาะยาว (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 91.165779750000 | SD อำเภอ =13.502800926897
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์(706/649)*100108.782743000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน(654/718)*10091.086351000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่(350/394)*10088.832487000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ(79/104)*10075.961538000000