ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยเรียน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พังงา5.002.0040.002