ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ จ.พังงา

X̅ จังหวัด = 77.915540625000 | SD จังหวัด =12.518353992379
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1เกาะยาว(8/8)*100100.000000000000
2กะปง(6/7)*10085.714286000000
3ท้ายเหมือง(40/47)*10085.106383000000
4ตะกั่วทุ่ง(21/27)*10077.777778000000
5ทับปุด(6/8)*10075.000000000000
6คุระบุรี(14/19)*10073.684211000000
7เมืองพังงา(12/18)*10066.666667000000
8ตะกั่วป่า(19/32)*10059.375000000000