ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster สิ่งแวดล้อม

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ตะกั่วป่า5.005.00100.005