ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ จ.สุราษฎร์ธานี

X̅ จังหวัด = | SD จังหวัด =
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1เมืองสุราษฎร์ธานี(0/0)*1000.000000000000
2ชัยบุรี(0/0)*1000.000000000000
3พุนพิน(0/0)*1000.000000000000
4พระแสง(0/0)*1000.000000000000
5เวียงสระ(0/0)*1000.000000000000
6เคียนซา(0/0)*1000.000000000000
7บ้านนาเดิม(0/0)*1000.000000000000
8บ้านนาสาร(0/0)*1000.000000000000
9ท่าฉาง(0/0)*1000.000000000000
10พนม(0/0)*1000.000000000000
11บ้านตาขุน(0/0)*1000.000000000000
12คีรีรัฐนิคม(0/0)*1000.000000000000
13ท่าชนะ(0/0)*1000.000000000000
14ไชยา(0/0)*1000.000000000000
15เกาะพะงัน(0/0)*1000.000000000000
16เกาะสมุย(0/0)*1000.000000000000
17ดอนสัก(0/0)*1000.000000000000
18กาญจนดิษฐ์(0/0)*1000.000000000000
19วิภาวดี(0/0)*1000.000000000000