ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1นครศรีธรรมราช1.554.12