ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1บ้านนาสาร26.67
2เกาะสมุย23.09
3ชัยบุรี21.74
4พระแสง19.03
5พนม18.97
6เวียงสระ17.60
7พุนพิน17.15
8คีรีรัฐนิคม16.73
9ดอนสัก16.30
10เคียนซา14.66
11วิภาวดี12.35
12บ้านตาขุน9.66
13ท่าชนะ9.41
14ท่าฉาง9.26
15เมืองสุราษฎร์ธานี9.18
16ไชยา9.15
17บ้านนาเดิม5.79
18เกาะพะงัน5.46