ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(0/35)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(0/21)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(0/8)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง(0/19)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว(0/16)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(0/14)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(0/22)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(0/31)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(0/19)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(0/22)x1000.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(0/21)x1000.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย(0/9)x1000.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง(0/9)x1000.00
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(0/30)x1000.00
15โรงพยาบาลท่าแซะ(0/25)x1000.00