ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก อ.สุขสำราญ (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลสุขสำราญ(1/1)x100100.00