รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.พนม (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
ไม่พบผลลัพธ์