ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราเบาหวานรายใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลกะแดะ(41/9,694)x100,000422.94
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย(30/7,183)x100,000417.65
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอุแท(17/4,163)x100,000408.36
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด(39/9,814)x100,000397.39
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกง(21/5,437)x100,000386.24
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าร่อน(8/2,154)x100,000371.40
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายวาส(26/7,112)x100,000365.58
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่(43/12,019)x100,000357.77
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรัง(15/4,271)x100,000351.21
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหมากล่าง(16/4,614)x100,000346.77
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างขวา(18/5,648)x100,000318.70
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง(7/2,454)x100,000285.25
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ(13/6,407)x100,000202.90