ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ อ.ท้ายเหมือง (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว(13/13)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว(1/1)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปกปุย ตำบลลำภี(3/3)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำแก่น(4/4)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย(10/11)x10090.91