รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา วัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติ อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
ไม่พบผลลัพธ์