รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
ไม่พบผลลัพธ์