ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก อ.คลองท่อม (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลคลองท่อม(1/1)x100100.00