ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เขาพนม (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน(0/8)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง(0/28)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร(0/16)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง(0/21)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา(0/14)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน(0/11)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหาร(0/17)x1000.00
8ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาพนม(0/27)x1000.00