ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.เขาพนม (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง(28/28)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร(16/16)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา(14/14)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน(11/11)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหาร(17/17)x100100.00
6ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาพนม(27/27)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง(20/21)x10095.24