ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลทุ่งสัง(0/7)x1000.00
2โรงพยาบาลทุ่งใหญ่(0/36)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนฝามี ตำบลกรุงหยัน(0/33)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเพรียง ตำบลบางรูป(0/13)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน ตำบลปริก(0/26)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลปริก(0/34)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคงคาเลียบ ตำบลกุแหระ(0/14)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ(0/2)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่(0/30)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง(0/6)x1000.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสหร้า ต.บางรูป(0/9)x1000.00