ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ อ.ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลทุ่งสัง(1/1)x100100.00
2โรงพยาบาลทุ่งใหญ่(10/10)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนฝามี ตำบลกรุงหยัน(6/6)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเพรียง ตำบลบางรูป(2/2)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน ตำบลปริก(3/3)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลปริก(2/2)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคงคาเลียบ ตำบลกุแหระ(2/2)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ(1/1)x100100.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่(1/1)x100100.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่(2/2)x100100.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสหร้า ต.บางรูป(2/2)x100100.00