ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.พรหมคีรี (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก(12/12)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ(29/29)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี(10/10)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี(6/6)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์(22/22)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง(22/22)x100100.00
7โรงพยาบาลพรหมคีรี(26/26)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์(36/37)x10097.30