ทั้งหมด 26 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เมืองนครศรีธรรมราช (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากนคร ตำบลท่าไร่(0/21)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางจาก(0/25)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางจาก ตำบลบางจาก(0/21)x1000.00
4สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน(0/32)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง ตำบลท่าชัก(0/26)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพญา ตำบลท่าชัก(0/12)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ(0/31)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ(0/39)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง ตำบลท่าเรือ(0/11)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ(0/10)x1000.00
11โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ(0/4)x1000.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง ตำบลท่างิ้ว(0/22)x1000.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ(0/27)x1000.00
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ(0/36)x1000.00
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่(0/9)x1000.00
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดมุขธารา ตำบลปากนคร(0/22)x1000.00
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกข่อย ตำบลปากนคร(0/30)x1000.00
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า ตำบลนาทราย(0/24)x1000.00
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา(0/53)x1000.00
20โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลไชยมนตรี(0/28)x1000.00
21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลมะม่วงสองต้น(0/20)x1000.00
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาเคียน(0/23)x1000.00
23โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน(0/21)x1000.00
24โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทึง ตำบลท่างิ้ว(0/14)x1000.00
25โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว(0/9)x1000.00
26โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(0/2)x1000.00