ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

อปท.ยอดเยี่ยม

จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภออปท.HL
1เมืองนครศรีธรรมราชทม.ปากพูน
2ลานสกาทต.ขุนทะเล
3ฉวางทต.ปากน้ำฉวาง
4ช้างกลางทต.สวนขัน