ทั้งหมด 41 ผลลัพธ์

ตัวบงชี้ความสำเร็จ

จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#Clusterกลุ่มตัวบ่งชี้ตัวบงชี้ความสำเร็จสูตร Excel Q1สูตร Excel Q2สูตร Excel Q3สูตร Excel Q4โครงสร้าง Excel
1Cluster แม่และเด็กเข้าถึงระบบบริการร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - P
2Cluster แม่และเด็กเข้าถึงระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - DX
3Cluster แม่และเด็กเข้าถึงระบบบริการร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)( I / C ) * 100( I / C ) * 100( I / C ) * 100( I / C ) * 100A - DX
4Cluster แม่และเด็กเข้าถึงระบบบริการร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ( C / B ) * 100( M / B ) * 100( W / B ) * 100( AG / B ) * 100A - AP
5Cluster แม่และเด็กเข้าถึงระบบบริการร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - D
6Cluster แม่และเด็กเข้าใจในการแก้ปัญหาร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - P
7Cluster แม่และเด็กเข้าใจในการแก้ปัญหาร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม( K / G ) * 100( K / G ) * 100( K / G ) * 100( K / G ) * 100A - DX
8Cluster แม่และเด็กเข้าใจในการแก้ปัญหาร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย( V / B ) * 100( V / B ) * 100( V / B ) * 100( V / B ) * 100A - DX
9Cluster แม่และเด็กเข้าใจในการแก้ปัญหาร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน( E / C ) * 100( O / M ) * 100( Y / W ) * 100( AI / AG ) * 100A - AP
10Cluster แม่และเด็กพัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)( C-E / C ) * 100( C-E / C ) * 100( C-E / C ) * 100( C-E / C ) * 100A - F
11Cluster แม่และเด็กพัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - D
12Cluster แม่และเด็กพัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย( DB / CI ) * 100( DB / CI ) * 100( DB / CI ) * 100( DB / CI ) * 100A - DX
13Cluster วัยเรียนเข้าถึงระบบบริการอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ( Q / POP ) * 100
*POP :: (N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE)
( B / POP ) * 100
*POP :: (N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE)
( AE / POP ) * 100
*POP :: (N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE)
( AE / POP ) * 100
*POP :: (N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE)
A - BG
14Cluster วัยเรียนเข้าถึงระบบบริการร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - D
15Cluster วัยเรียนเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน( C / B ) * 100( C / B ) * 100( AF / AE ) * 100( AF / AE ) * 100A - BG
16Cluster วัยเรียนเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน( Q / B ) * 100( Q / B ) * 100( AT / AE ) * 100( AT / AE ) * 100A - BG
17Cluster วัยเรียนเข้าใจในการแก้ปัญหาเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)( D / C ) * 100( D / C ) * 100( D / C ) * 100( D / C ) * 100A - E
18Cluster วัยเรียนเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)( E / B ) * 100( E / B ) * 100( AH / AE ) * 100( AH / AE ) * 100A - BG
19Cluster วัยเรียนเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)( S / B ) * 100( S / B ) * 100( AV / AE ) * 100( AV / AE ) * 100A - BG
20Cluster วัยเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - D
21Cluster วัยเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free( C-D / C ) * 100( C-D / C ) * 100( C-D / C ) * 100( C-D / C ) * 100A - E
22Cluster วัยรุ่นเข้าถึงระบบบริการร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - P
23Cluster วัยรุ่นเข้าใจในการแก้ปัญหาร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - AN
24Cluster วัยรุ่นเข้าใจในการแก้ปัญหาร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - P
25Cluster วัยรุ่นเข้าใจในการแก้ปัญหาร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - P
26Cluster วัยรุ่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ( C / B ) * 1000( C / B ) * 1000( C / B ) * 1000( C / B ) * 1000A - P
27Cluster วัยทำงานเข้าถึงระบบบริการอัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - N
28Cluster วัยทำงานเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตราเบาหวานรายใหม่( C / B ) * 100000( C / B ) * 100000( C / B ) * 100000( C / B ) * 100000A - P
29Cluster วัยทำงานเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ ( C / B ) * 100000( C / B ) * 100000( C / B ) * 100000( C / B ) * 100000A - P
30Cluster วัยทำงานเข้าใจในการแก้ปัญหาวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่า BMI ปกติ( G / C ) * 100( G / C ) * 100( G / C ) * 100( G / C ) * 100A - N
31Cluster วัยทำงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - D
32Cluster ผู้สูงอายุ เข้าถึงระบบบริการอัตราการคัดกรอง ADL( F / B ) * 100( F / B ) * 100( F / B ) * 100( F / B ) * 100A - H
33Cluster ผู้สูงอายุ เข้าใจในการแก้ปัญหาอัตรากลุ่มติดสังคม( C / F ) * 100( C / F ) * 100( C / F ) * 100( C / F ) * 100A - H
34Cluster ผู้สูงอายุ เข้าใจในการแก้ปัญหาอัตรากลุ่มติดเตียง( E / F ) * 100( E / F ) * 100( E / F ) * 100( E / F ) * 100A - H
35Cluster ผู้สูงอายุ พัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี( C / F ) * 100( C / F ) * 100( C / F ) * 100( C / F ) * 100A - H
36Cluster ผู้สูงอายุ พัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี( E / F ) * 100( E / F ) * 100( E / F ) * 100( E / F ) * 100A - H
37Cluster สิ่งแวดล้อมเข้าถึงระบบบริการอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดี( D / B ) * 100( D / B ) * 100( D / B ) * 100( D / B ) * 100A - E
38Cluster สิ่งแวดล้อมเข้าถึงระบบบริการอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - E
39Cluster สิ่งแวดล้อมเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100( C / B ) * 100A - D
40Cluster สิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก( E / B ) * 100( E / B ) * 100( E / B ) * 100( E / B ) * 100A - E
41Cluster สิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน ( D / B ) * 100( D / B ) * 100( D / B ) * 100( D / B ) * 100A - D